Biogas voor een groenere toekomst

Biogas is een hernieuwbare energiebron afkomstig van organisch afvalmateriaal. Door biogas op te vangen en te gebruiken, kunnen we de uitstoot van methaan in de atmosfeer voorkomen en de totale uitstoot van broeikasgassen verminderen. Biogas zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de transitie naar groene energie en AVK levert hierin graag een bijdrage door afsluiters te leveren voor biogastoepassingen.

Wat is biogas?

Biogas is een hernieuwbare energiebron die wordt geproduceerd via het proces van anaerobe vergisting, een natuurlijk voorkomend biologisch proces dat lijkt op wat er in de maag van een koe plaatsvindt. Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2), samen met kleine hoeveelheden andere gassen zoals stikstof, waterstofsulfide en waterdamp. Biogas wordt doorgaans geproduceerd door het afbreken van organische materialen, zoals landbouwafval, voedselafval, rioolwater en dierlijke mest, in afwezigheid van zuurstof.

Wat zijn de voordelen van biogas?

Volgens de "World Biogas Association" (WBA):

“In de wereld van vandaag, waar het scheppen van banen, economische groei, energieopwekking en voedselproductie allemaal tegelijkertijd moet worden bereikt, terwijl ook de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden teruggedrongen, zijn er maar weinig technologieën die zo’n enorme bijdrage kunnen leveren aan al deze doelen wereldwijd.”

De WBA beweert dat biogas het potentieel heeft om de mondiale klimaatemissies met 10% te verminderen en miljoenen banen te creëren. En de ecologische en sociaal-economische voordelen van biogas liggen voor de hand:

  • Hernieuwbaar en duurzaam: het is afkomstig van organische afvalmaterialen die continu worden gegenereerd.
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen: wanneer organisch afval op stortplaatsen uiteenvalt of niet behandeld wordt, komt er methaan vrij, een krachtig broeikasgas dat bijdraagt aan de klimaatverandering. Het opvangen en gebruiken van biogas kan dit voorkomen.
  • Afvalbeheer: het omzetten van organisch afval in biogas vermindert de hoeveelheid afval
  • Gedecentraliseerde energieproductie: dit is vooral gunstig in plattelandsgebieden of regio's met beperkte toegang tot traditionele energiebronnen.
  • Voedingsrijk digestaat: het bijproduct van het anaerobe vergistingsproces, genaamd digestaat, kan worden gebruikt om de bodemkwaliteit en de landbouwproductiviteit te verbeteren.
  • Het creëren van werkgelegenheid: de productie en het gebruik van biogas creëert werkgelegenheid op het gebied van afvalbeheer, bouw, landbouw en energieproductie.
     

AVK afsluiters en accessoires toepasbaar in het gehele proces

 

1. Voorbereiding

De eerste fase is het verwerken en voorbereiden van de verschillende soorten organisch materiaal voor de biogasinstallatie. Voorbeelden van ingezette materialen zijn vloeibare mest, landbouwmateriaal, organisch huishoudelijk afval en afval uit de voedingsmiddelenindustrie. Het type organische stof heeft invloed op het biogasproductieproces, omdat het vergistingsproces dienovereenkomstig zal verschillen. Daarom is het gebruikelijk om meerdere voorbereidingstanks te hebben, om een homogene biomassasamenstelling te garanderen voor een stabiele en uniforme gasproductie.

Voor deze toepassing biedt AVK onze standaard afsluiters en accessoires:

2. Productie

De voorbereide biomassa wordt overgebracht naar een vergister, waar door middel van een anaeroob vergistingsproces biogas wordt geproduceerd. In dit stadium bestaat het geproduceerde gas voornamelijk uit methaan (CH4) en kooldioxide (CO2), maar het bevat ook kleine hoeveelheden water (H2O) en waterstofsulfide (H2S). Waterstofsulfide is een agressief gas als het in hoge concentraties voorkomt.

Voor deze toepassingen biedt AVK de volgende afsluiters:

3. Distributie

Na de anaerobe vergisting wordt de waterstofsulfide uit het geproduceerde gas verwijderd. Het gas kan vervolgens ter plaatse worden omgezet in elektriciteit of verwarming en worden verbruikt. Als alternatief kan het gas verdere zuiveringsprocessen ondergaan om te worden opgewaardeerd tot een kwaliteitsniveau dat geschikt is voor distributie naar het aardgasnetwerk.

Voor deze toepassing biedt AVK al onze standaard kleppen en accessoires voor gasdistributie:

Brochure

Biogas voor een groenere toekomst

Lees meer over de toepassing van AVK afsluiters in biogas installatieprocessen.

 

Product informatie

Plaatafsluiters

Plaatafsluiters zijn hoofdzakelijk ontworpen voor open/dicht toepassing en om bepaalde delen in leidingen te isoleren waar een medium met een hoge hoeveelheid vast vuil aanwezig is. De plaatafsluiters zijn uitermate geschikt voor slib, viscose, corrosieve en abrassieve media.

Case story

AVK plaatafsluiters geïnstalleerd in grote biogasinstallatie in Denemarken

AVK heeft 36 plaatafsluiters geleverd aan een grote Deense biogasinstallatie in Noord Jutland, Denemarken.