Duurzaamheid en MVO

De AVK Groep erkent duurzaamheid als een factor van vitaal belang. Met een duidelijk, wereldwijd geïmplementeerd beleid doen we ons uiterste best om een verschil op dit gebied te maken.

AVK ziet het als haar taak maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten. We houden bij onze bedrijfsvoering rekening met mens en milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair inkopen (zie MVI verklaring) in samenwerking met één van onze grootste relaties), de ontwikkeling van het grondstofpaspoort, duurzame productie, recyclebaarheid van grondstoffen, eindproducten en verpakkingen, duurzame energie, mobiliteit en social return (zie ook een bijzondere stageplaats) als onderdeel van een duurzaam personeelsbeleid zijn onze uitgangspunten. Met als doel om samen met onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders een betere wereld om ons heen te creëren. 

Onze productie

In onze productie profiteren we van moderne productiefaciliteiten en een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zorgen voor het milieu en voor duurzame oplossingen, en we zijn er trots op dat we verschillende certificeringen hebben behaald. 
ISO 9001 - kwaliteitsbeheer 
ISO 14001 – milieubeheer

De AVK Groep heeft een aantal zeer strenge doelstellingen voor onze productiebedrijven wat betreft het elektriciteits- en waterverbruik. Daarom spannen al onze bedrijven zich in om het verbruik van elektriciteit en water te verminderen, met als bijkomend voordeel een directe kostenbesparing. Iedere AVK werknemer wordt gestimuleerd om verbeterpunten aan te dragen die het milieu ten goede komen. We richten ons niet alleen op activiteiten en processen in onze productiebedrijven, maar ook op het gedrag en het bedrijfsmodel van onze leveranciers.

Verantwoordelijke zakenpartners

AVK belooft kwaliteit in elke stap van het partnerschapsproces richting haar afnemers. Dit omvat ook een transparante en duurzame leveringsketen - niet alleen voor ons eigen werk, maar ook voor het werk dat wordt uitgevoerd door ons netwerk van leveranciers aan de AVK-groep. De AVK Groep heeft een aantal normen opgesteld waaraan leveranciers moeten voldoen om een gecertificeerde leverancier van de AVK Groep te kunnen zijn. Daarom, in een wereld die verder globaliseert, wat resulteert in toenemende zakelijke relaties tussen landen en culturen, is het van vitaal belang voor de AVK Groep om duurzaamheid in de hele logistieke keten te bereiken. We willen onze klanten laten zien en verzekeren dat we werken met verantwoordelijke partners die zich aan dezelfde normen houden. 

Daarom werken we alleen samen met partners met hoge ethische normen. Partners die ook sterke betrokkenheid voelen bij het voldoen aan de internationale wetgeving op het gebied van arbeid. We respecteren alle beperkingen op kinderarbeid, in de gehele logistieke keten, en we accepteren geen discriminatie.
 

Mondiaal verdrag Erkenning van de Global Compact Principles Verenigde Naties

De AVK Groep onderschrijft het Global Compact van de Verenigde Naties. Het Global Compact definieert tien principes of kernwaarden die wereldwijd worden geaccepteerd. Het Global Compact vraagt ondernemingen om, binnen hun invloedssfeer, kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en de bestrijding van corruptie te omarmen, te ondersteunen en uit te voeren:

Mensenrechten

Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen
Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten

Arbeidsomstandigheden

Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
Principe 4: de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid
Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep

Milieu

Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen
Principe 8: initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

Anti-corruptie

Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping

 

 

 

BROCHURE

MVO

AVK erkent duurzaamheid als een essentiële factor voor toekomstig succes. 
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyses, om onze website te verbeteren en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Door onze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies door ons en derde partijen zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.